เวลาคุณภาพ สร้างได้ไม่ยาก

Slide71.jpg

ช่วงเวลาในครอบครัวไม่เพียงสร้างความสุขและความอบอุ่น แต่ยังเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรักและความเข้าใจ ดังนั้นการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เพียงแต่พ่อ แม่ ลูกเท่านั้น ยังรวมถึงปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ และสมาชิกทุกคนของครอบครัวที่ร่วมกันสร้างช่วงเวลาอันน่าประทับใจให้เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้

“เวลาคุณภาพ” นอกจากจะช่วยเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว ยังช่วยเสริมพัฒนาการของลูกหลานให้ดีตามไปด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว ความสัมพันธ์ การแบ่งปัน และการรักผู้อื่น นับเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการการเรียนรู้ชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ๆ เติบโตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ส่วนลูกวัยรุ่นซึ่งเริ่มมีพื้นที่ส่วนตัว แต่ก็ยังต้องการเวลาจากพ่อแม่ โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหา ควรมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาให้กับลูกมากขึ้น พร้อมที่จะรับฟัง หมั่นถามไถ่ และชวนลูกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ลูกรับรู้ถึงความรักและใส่ใจที่ครอบครัวมีให้

วิธีสร้างเวลาคุณภาพ

- วางแผนทำกิจกรรมร่วมกันโดยทุกคนควรมีส่วนร่วม

- จัดสภาพแวดล้อมในการทำกิจกรรมที่เอื้อให้ทุกคนคุยกันได้แบบอิสระ เปิดเผย

- สร้างสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ราบรื่น โดยเน้นการพูดจาในทางบวก

- ให้ลูกหลานได้พูดเรื่องราวและความรู้สึกของตนเองเพื่อสร้างบรรยากาศการยอมรับและความไว้วางใจ

- สำหรับเด็ก ๆ เราควรตั้งคำถามว่า “ทำไม” “อย่างไร” กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก