ลดก่อมลภาวะ คนละไม้คนละมือ

 
ลดก่อมลภาวะ คนละไม้คนละมือ.jpg
 
 

          ปัญหาฝุ่นละอองหรือหมอกควันพิษไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ฉะนั้นหากมนุษย์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยลดปัญหามลพิษอากาศได้ เช่น

          รถยนต์

          - ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วสำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินหรือน้ำมันดีเซลกลั่นอุณหภูมิต่ำ สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล

          - เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา

          - ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย

          - เปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อยและหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการแพร่ควันท่อไอเสียรถยนต์

          เศษพืชและวัสดุการเกษตร

          - ลดการเผา แต่ควรนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากพืชผักปลอดภัย ดินก็จะไม่ถูกทำ ลาย

          คำแนะนำ : ฟางข้าวมีประโยชน์ใช้เพาะเห็ดได้

          - ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชจากพืชเชิงเดียวไปสู่ระบบการปลูกสร้างสวนป่าแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรสำคัญที่สามารถลดการเผาไปได้จำนวนมาก

          สร้างพื้นที่สีเขียว

          - ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อช่วยกรองฝุ่นและดูดมลพิษ

          - เลิกสูบบุหรี่

          - หมั่นทำความสะอาดพื้นที่อยู่อาศัย

          ขยะหรือวัสดุเหลือใช้

          - ลดการเผาทำลาย เปลี่ยนเป็นรวบรวมวัสดุเหลือใช้ไปขายเพื่อสร้างรายได้

          - ลดและเลิกการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่มีสารประกอบของสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และสารไฮโดรฟลูโอคาร์บอน (HCFC)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
support techace