วิธีดูแลจิตใจให้คิดบวก

 
วิธีดูแลจิตใจให้คิดบวก.jpg
 
 

          การดูแลจิตใจเมื่อเผชิญกับความเครียดไม่ได้ใช้การคิดบวกอย่างเดียว แต่ต้องดูแลจิตใจ ซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้

          1. การทำความสงบในจิตใจ เป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้ความคิด แต่เป็นการหยุดคิดบ้าง โดยการทำความสงบในจิตใจ ใช้วิธีการทำสมาธิ คือ นำจิตใจไปจดจ่อที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่อง เช่น การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก การกำหนดอิริยาบถ เช่น การกำหนด กำลังเดิน กำลังยืน เป็นต้น การทำความสงบในจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกหัด จึงจะทำได้ชำนาญ

          2. การคิดบวก เป็นการมองหาคุณค่าในตนเอง เช่น การชมเชยตนเองว่าทำได้ดีแล้ว ขอบคุณตนเองที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ ชื่นชมตนเองที่อดทนผ่านอุปสรรคมาได้ หรือเป็นการมองไปที่สถานการณ์ทางบวก เช่น โชคดีที่ไม่ได้เกิดสิ่งที่แย่กว่านี้ โชคดีที่ได้มาอยู่จุดนี้ โชคดีที่มีครอบครัวที่ช่วยเหลือ หรือมองว่าปัญหาที่เข้ามาเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีตามมา เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เติบโต เป็นต้น

          3. การเบี่ยงเบน เป็นการออกจากความตึงเครียดนั้นชั่วคราว เช่น การทำกิจกรรมที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย การไปท่องเที่ยว การทำงานอดิเรก

          4. การมีที่พึ่งทางใจ ในทางศาสนาพุทธเรียกว่า การมีสรณะ การเคารพเลื่อมใส ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บริสุทธิ์ ประเสริฐ การระลึกถึงคำสวดมนต์ คำสรรเสริญคุณของสรณะจะช่วยให้เกิดความอบอุ่น ความสงบในจิตใจ

          5. การพูดคุยระบาย การพูดคุยกับคนที่สามารถรับฟังได้ มีความเห็นอกเห็นใจ จะช่วยทำให้ได้ระบายความตึงเครียดไปได้

          ความคิด และจิตใจเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดการดำเนินชีวิตของเราได้ ถ้าให้ความสนใจเฉพาะด้านที่ไม่ดีจิตใจ การดำเนินชีวิตก็จะไม่ดีไปด้วย การเป็นคนคิดบวกคือคนที่มองทุกอย่างในแบบที่ควรจะเป็น ให้ความสนใจในด้านที่ดี ก็จะทำให้เรามีวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ