เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด MIR-Spirolab

MIR - SPIROLAB

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด รุ่น SPIROLAB ผลิตภัณฑ์ MIR ประเทศอิตาลี

 • วัดปริมาตรลมหายใจได้ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร

 • ความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวัด

 • จอภาพแบบ Colour LCD touchscreen ขนาด 7 นิ้ว

 • โปรแกรมการแปลผลเพื่อวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเบื้องต้น

 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้สะดวก

 • นํ้าหนัก 1.5 กิโลกรัม

 
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด MIR-Spirodoc

MIR - SPIRODOC

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด รุ่น SPIRODOC ผลิตภัณฑ์ MIR ประเทศอิตาลี

 • สามารถวัดอัตราการไหลของอากาศได้ 16 ลิตรต่อวินาที

 • มีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวัด

 • จอภาพแบบ LCD Backlit touch screen

 • มีโปรแกรม สามารถใส่เลขประจำตัวผู้ป่วย อายุ เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ของผู้ป่วยได้

 • มีโปรแกรมการแปลผลเพื่อวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเบื้องต้น

 • นํ้าหนัก 1.5 กิโลกรัม

 
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด MIR-Spirobank2

MIR - SPIROBANK II ADVANCED

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด รุ่น SPIROBANK II ADVANCED ผลิตภัณฑ์ MIR ประเทศอิตาลี

 • สามารถวัดอัตราการไหลของอากาศได้ 16 ลิตรต่อวินาที

 • มีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวัด

 • จอภาพแบบ LCD Backlit touch screen

 • มีโปรแกรม สามารถใส่เลขประจำตัวผู้ป่วย อายุ เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ของผู้ป่วยได้

 • มีโปรแกรมการแปลผลเพื่อวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเบื้องต้น

 • อ่านข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ

 • น้ำหนัก 70 กรัม