เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง Mesi-ABPI-MD

MESI - ABPI MD

เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง รุ่น ABPI MD ผลิตภัณฑ์ MESI ประเทศสโลวีเนีย

  • จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT-LCD ขนาด 4.3 นิ้ว

  • วัดความดันโลหิตพร้อมกัน 3 ชุด ประกอบด้วยแขนและขาทั้งสองข้าง

  • วัดค่าชีพจรได้ในช่างอย่างน้อย 30-199 ครั้งต่อนาที

  • แสดงผลสะดวกต่อการวิเคราะห์ มีแถบสีเปลี่ยนไปตามผลการวัด